Al·legacions al pla parcial

El 24 d’octubre de 2018 es presenten les primeres al·legacions al Pla Parcial S3 que encara hui, més de dos anys després, continuen sense resposta; cosa que suposa una flagrant vulneració del dret a la participació ciutadana que preveu la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (la LOTUP), tal i com acaba de reconèixer el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.


Resum de l’escrit d’al·legacions:

L’escrit d’al·legacions se centra en denunciar, entre d’altres aspectes, els següents: la sobredimensió del projecte (75.700m2) i les conseqüències nefastes que poden derivar-se del mateix en termes socials, econòmics, ambientals, territorials i paisatgístics; que “la demanda creixent de sòl industrial” que al·lega l’ajuntament per portar-lo endavant és en realitat inexistent i que no hauria d’inferir-se sense acreditar-se objectivament ni basar-se en les dades previstes al P.G.O.U. de 2002 que es troben totalment desactualitzades. Així mateix, adverteix dels perills que pot comportar l’elecció de la via simplificada de tramitació ambiental i territorial estratègica en compte de l’ordinària (molt més garantista), com finalment ha ocorregut, donat que en la primera no tenen per què contemplar-se mesures preventives en matèria mediambiental, el que pot portar aparellat múltiples riscos: com la instal·lació d’empreses no respectuoses amb l’entorn privilegiat que tenim o l’absència de mesures protectores per mitigar el soroll o controlar les emissions a l’atmosfera entre d’altres, i que només per la proximitat del polígon al poble haurien almenys de reconsiderar-se. L’escrit també suggereix la possibilitat de valorar altres opcions més enllà de les dues úniques plantejades (fer el polígon o no fer-lo), quan existeixen moltes altres alternatives que podrien ser molt més respectuoses, sostenibles i ajustades a la realitat del nostre poble. D’altra banda, incideix també en la necessitat de revisar les diverses afectacions que el projecte té sobre el sòl públic (com la via pecuària “Cordel del Rogeral” o el barranc del Rei); cosa que han acabat reconeixent els diversos informes que les administracions públiques competents han remès a l’Ajuntament d’Alfafara. Així mateix, recorda la importància de garantir correctament l’accés a la informació pública i a la participació ciutadana abans d’emprendre un projecte d’aquesta envergadura, insistint en conèixer la previsió de despesa pública i les formes previstes de finançament amb caràcter previ. Finalment, alerta del perill de limitar el que vindria a ser el natural desenvolupament residencial del poble cap al nord amb la construcció del polígon i el que podria ser més greu, que aquest es convertisca finalment, tant per l’evident falta de d’empresaris com per la falta de bons accessos, en un altre dels molts “polígons fantasma” que poblen la Comunitat Valenciana.


Bàsicament, l’escrit d’al·legacions planteja les següents 10 peticions:

  1. Acreditar fefaentment, amb prova documental, la “demanda creixent” de sòl industrial a la que fa referència l’ajuntament per a desenvolupar el Pla Parcial
  2. Calcular amb caràcter previ “la demanda de sòl residencial” existent en el municipi
  3. Subsanar tots els defectes de forma advertits en matèria d’informació i exposició pública de l’expedient del Pla Parcial
  4. Assegurar amb caràcter previ el procés de participació ciutadana que marca la llei
  5. Optar pel procediment d’avaluació ambiental i territorial ordinari (molt més garantista)
  6. Acreditar el cost estimat del desenvolupament d’aquest projecte tot indicant les partides del pressupost municipal destinades a l’efecte i exigir els pertinents informes de viabilitat econòmica així com l’estat actual de sanejament de la despesa pública
  7. Preservar íntegrament els béns de domini públic afectat pel Pla Parcial, en particular, la via pecuària “Cordel del Rogeral” i el Barranc del Rei.
  8. Explorar altres propostes d’ordenació del Sector S3 més enllà de les dos úniques alternatives de desenvolupament presentades
  9. Obtindre els preceptius informes de les Administracions públiques implicades abans de continuar amb la tramitació del pla parcial
  10. Corregir la resta d’errors de forma advertits en l’escrit d’al·legacions

La sorpresa arriba quan l’Ajuntament d’Alfafara, en el ple ordinari d’ 1 d’octubre de 2019, aprova la continuació de la tramitació del Pla Parcial S3, i a l’acta del ple s’afirma literalment el següent:

En fecha 24 de octubre de 2018 se presenta escrito de alegaciones al inicio del procedimiento de aprobación del Plan Parcial Sector S-3 del Ayuntamiento de Alfafara a través de la plataforma electrónica municipal, el cual se remite a la mercantil SVM Servicios Jurídicos, S.L., a través del correo electrónico; en fecha 5 de noviembre de 2018, por el gabinete jurídico se acusa recibo del escrito de alegaciones y se emite informe con respecto a la alegación presentada”.

Tanmateix, al contrari del que allí s’afirma, les al·legacions a l’inici del Pla Parcial mai han sigut contestades, motiu pel qual mitjançant escrit presentat el 26 d’octubre de 2019, se li demana a l’Ajuntament d’Alfafara que entregue aquest informe o que, en el seu defecte, procedisca a corregir el que estipula l’acta. Una petició que tampoc s’atén.

El 2 de setembre de 2020, davant la falta de resposta a les al·legacions i a la petició de reparació de l’acta, d’una banda, i a l’opacitat i secretisme amb què continua tramitant-se el Pla Parcial a pesar dels nombrosos requeriments de transparència realitzats per accedir a una informació que en realitat hauria de ser pública des del principi (veure l’apartat de cronologia), d’altra banda, se sol·licita l’empara al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

La ràpida intervenció del Síndic de Greuges, que prompte demana explicacions a l’Ajuntament d’Alfafara, provoca que aquest reconega per escrit de 21 de setembre de 2020 que no ha contestat les al·legacions fins ara sota el pretext què:

“bona part de les mateixes no es refereixen a aquesta fase ambiental, sinó a la pròpiament urbanística que es desenvolupa amb posterioritat, és a dir, venen a referir-se a qüestions que, en el seu cas s’estudiaran, una vegada que finalitze aquesta part mediambiental”.

Objeccions que no només falten a la veritat sinó que conculquen els principis més bàsics de l’ordenament jurídic administratiu així com la pròpia legislació (també en matèria ambiental) que resulta d’aplicació al cas, segons la qual, els drets a la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública s’han de complir i respectar en cada fase del procediment, tal i com se li fa saber a l’ajuntament en escrit de resposta de 25 de setembre de 2020.

Així mateix ho reconeix el propi Síndic de Greuges el 27 d’octubre de 2020 quan finalment resol la nostra Queixa (ref. núm. 2002529), alhora que recomana a l’Ajuntament d’Alfafara que faça públic tot l’expedient del Pla Parcial i que conteste les al·legacions així com els diferents escrits adreçats fins ara i que mai han obtingut resposta.

Des d’aquell moment ençà, l’ajuntament ha començat a publicar a la Seu Electrònica part de la informació requerida. El Síndic li ha donat 1 mes de termini per fer-ho i acceptar o refutar les seues recomanacions. Mentrestant, ATUREM L’S3 continua pendent de que es faça pública tota la documentació del polígon en la seua integritat.

 


Més sobre la Tramitació de l’ S3:

Esquema del procediment simplificat de la LOTUP per explicar la fase actual de tramitació del polígon industrial...
Decàleg de males pràctiques en la tramitació del Pla Parcial S3 per construir un polígon industrial de 75.700m2...
Xarxes socials
Share