Fase actual de tramitació

Esquema del procediment simplificat de la LOTUP

(Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge)

 

 

Dissortadament, la manifesta opacitat i la falta de transparència sobre el Pla Parcial S3, no només ha provocat el total desconeixement per part del veïnat, sinó el que és més greu: que la tramitació del mateix es trobe en un estat realment avançat de desenvolupament

De les dades que hem pogut recollir fins ara, podem veure clarament amb l’ajuda d’aquest esquema que sintetitza la LOTUP que ens trobem en la FASE 2 aprovació (i que per tant ja s’han superat la FASE 0 –inici– i la FASE 1 –prèvia-). 

També sabem amb exactitud que l’Ajuntament d’Alfafara aprova la continuació de la tramitació del Pla Parcial durant el Ple de l’1 d’octubre de 2019 i que l’òrgan ambiental de l’ajuntament, les funcions del qual es deleguen en el regidor de Medi Ambient, aprova l’Informe Ambiental i Territorial Estratègic mitjançant resolució el 22 d’octubre de 2019 (tal i com recull el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Núm. 8682 de 21 de novembre de 2019). Una aprovació que es porta a terme utilitzant la via simplificada de tramitació ambiental i territorial estratègica que preveu la LOTUP per considerar que el projecte “no té efectes significatius sobre el medi ambient” i que és molt menys garantista que la via ordinària; quelcom que es realitza, a més a més, sense respectar els drets a la participació ciutadana, l’accés a la informació pública i el principi de transparència que estableix la mateixa llei. Recordem, a estos efectes, que les al·legacions presentades encara no tenen resposta i que la resolució i l’Informe Ambiental i Territorial Estratègic (IATE) continuen sense fer-se públics

Tanmateix, crida molt l’atenció que des de llavors ençà (fa més d’1 any), i a pesar de les nombroses peticions de transparència realitzades per ATUREM l’S3, a dia d’avui no es dispose de nova informació sobre el polígon, quan la mateixa Acta d’1 d’octubre de 2019 estipula el següent: 

PRIMERO.- Proseguir con la tramitación del expediente de desarrollo del Plan Parcial del Sector S-3 del PGOU de Alfafara.

SEGUNDO.- Autorizar al señor Alcalde Presidente para que realice las actuaciones y negociaciones oportunas para llevar a cabo las actuaciones propuestas por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. (Vías Pecuarias), Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental y Confederación Hidrográfica del Júcar.

TERCERO.- Autorizar al señor Alcalde Presidente para que proceda a negociar con los titulares de terrenos para fijación del trazado alternativo de la vía pecuaria “Cordel del Royeral”.

CUARTO.- Que se publique el referido informe en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.7 de la LOTUP. El informe ambiental y territorial estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no se hubiera procedido a la aprobación del Plan Parcial del Sector S-3 del PGOU en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tal caso, se deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada de la propuesta.

QUINTO.- Que se notifique el acuerdo a los interesados, con la indicación de que el mismo no será susceptible de recurso alguno, conforme las previsiones del artículo 51.7 de Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, y sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial contencioso-administrativa frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

Així mateix, en una de les últimes peticions de transparència adreçades a l’Ajuntament d’Alfafara amb la finalitat de conèixer la proposta actual de desviació/modificació de la via pecuària que teòricament s’està negociant -és estrany, ja que la Conselleria va emetre un primer informe desfavorable perquè el Pla Parcial evidentment afectava el sòl públic-, aquest contesta adjuntant-nos una imatge amb un traçat alternatiu que data de febrer de 2019.

El temps transcorregut des d’aleshores i la falta palesa de notícies oficials -hem revisat totes les actes dels plenaris celebrats durant aquest temps i exigit que es publique tot l’expedient del polígon a la Seu Electrònica en reiterades ocasions a estos efectes-, ens genera molts dubtes, entre d’altres els següents: ¿Què ha passat amb aquesta proposta de febrer de 2019? ¿És aquesta suficient tenint en compte que no es preveu cap modificació en la resta del camí que dona accés al polígon i que també forma part de la via pecuària? ¿S’ha acceptat ja per Conselleria? ¿Existeix una proposta més actualitzada? ¿Ja s’ha negociat amb els propietaris dels terrenys afectats? ¿En quin punt es troben aquestes negociacions?.

A dia de hui tots els nostres interrogants continuen sense resposta. En canvi, sí que tenim constància que amb els propietaris dels terrenys afectats encara no s’han produït contactes. Amb el que això suposa si es té en compte l’estat avançat de tramitació del polígon quan són, precisament, els principals interessats (ja que podrien patir expropiacions). Dubtem, així mateix, que s’haja parlat amb tots els titulars de les edificacions ja existents per explicar-los detingudament el projecte, comentar-los si podran adaptar-se o no al nou polígon, i comprovar quins costos d’urbanització hauran d’assumir en el seu cas. 

D’altra banda, cal recordar que per continuar amb la FASE 2 -aprovació-, l’ajuntament ha de presentar la versió final del Pla Parcial. Per fer-ho, i donat que els honoraris de les FASES 0 i 1 ja s’han liquidat, segons s’afirma a l’Acta d’1 d’octubre de 2019, s’han de subscriure obligatòriament nous contractes d’assessorament i enginyeria, però fins ara, i a pesar que ho hem exigit per escrit en reiterades ocasions, no hem pogut obtindre tampoc aquesta informació actualitzada. Una informació que considerem de vital importància donat que l’ajuntament és l’òrgan promotor del projecte, és a dir, que haurà d’assumir tots els costos que es deriven del mateix.

Aleshores, de quants diners estem parlant?. 

Per poder saber-ho, ATUREM l’S3 demana que s’extreme al màxim la diligència en aquest punt.

Com?

Doncs exigint els preceptius informes de viabilitat econòmica i pressupostària que normalment haurien de precedir qualsevol iniciativa urbanística d’aquesta índole (més que res per veure si realment és viable). Pensem, sincerament, que un poble com Alfafara, amb un pressupost municipal tant reduït, difícilment pot assumir amb garanties i sense contraure deute públic les despeses derivades no només de la construcció del polígon sinó del posterior manteniment d’una àrea industrial de 75.700m2

És hora de posar totes les cartes sobre la taula i fer públiques d’una vegada per totes aquestes xifres. Ens juguem molt i els veïns tenim dret a saber què ens costarà l’S3

 

 


Més sobre la Tramitació de l’ S3:

El 24 d’octubre de 2018 es presenten al·legacions al Pla Parcial S3 que encara no han sigut contestades...
Decàleg de males pràctiques en la tramitació del Pla Parcial S3 per construir un polígon industrial de 75.700m2...
Xarxes socials
Share