Cronologia

28 de novembre de 2020 ATUREM l’S3 sol·licita una reunió oficial amb l’Ajuntament d’Alfafara.

20 de novembre de 2020 Resposta de la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat a la sol·licitud d’Accés a la Informació Pública.

17 de novembre de 2020 L’Ajuntament d’Alfafara publica a la seu electrònica els contractes dels serveis jurídics (01-02-2017) i redacció del projecte (02-10-17) del sector S3.

13 de novembre de 2020 L’Ajuntament d’Alfafara publica al Facebook un COMUNICADO OFICIAL en relación al Plan Parcial del Sector Industrial

10 de novembre de 2020 L’Ajuntament d’Alfafara publica a la seu electrònica diversos documents relacionats amb el sector S3. Escrit d’al·legacions (24-10-2018), Proposta desviament Via Pecuària (02-2019), Informe jurídic sector S3 (04-03-2019), nomenament d’òrgan ambiental (01-10-2019), Informe Ambiental i Territorial Estratègic (IATE) (01-10-2019), certificat secretaria continuació S3 (25-10-2019).

10 de novembre de 2020 ATUREM l’S3 comença la seua activitat pública.

03 de novembre de 2020 Resposta de l’Ajuntament d’Alfafara a la sol·licitud de transparència presentada per P. F. V. amb la finalitat de conéixer la proposta actual de modificació/desviament de la via pecuària.

03 de novembre de 2020 Després del requeriment del Síndic de Greuges, l’ Ajuntament d’Alfafara publica a la Seu Electrònica els informes de les administracions públiques afectades pel desenvolupament del Pla Parcial S3 (Conselleria -desfavorable- (14-11-2018), Confederació (03-01-2019) i Medi Ambient (28-03-2019).

28 d’octubre de 2020 Després del requeriment del Síndic de Greuges, l’ Ajuntament d’Alfafara publica a la Seu Electrònica alguns dels documents del Pla Parcial S3 (documento inicial estratégico (05-2018), informe de género (05-2018))

27 d’octubre de 2020 El Síndic de Greuges resol la queixa donant la raó sobre l’opacitat, la falta de transparència i la vulneració del dret a la participació ciutadana en la tramitació del Pla Parcial S3. Així mateix, recomana a l’Ajuntament d’Alfafara que faça públic tot l’expedient del Pla Parcial i que conteste les al·legacions i responga els diferents escrits que no s’han contestat fins ara.

14 d’octubre de 2020 Sol·licitud d’informació adreçada a la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat per conèixer l’estat actual de tramitació del projecte per construir un “Polígon Mancomunat” a Muro (presentada per I. F. B.)

08 d’octubre de 2020 Queixa al Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana davant la reiterada negativa de l’Ajuntament d’Alfafara a fer públic l’expedient del Pla Parcial S3 (presentada per I. S. M.)

07 d’octubre de 2020 Sol·licitud d’informació a l’Ajuntament sobre el Pla Parcial S3 (presentada per P. F.V.)

01 d’ocubre de 2020 ➝ Nou escrit al Síndic de Greuges presentat per R. V. V. a les observacions que realitza l’Ajuntament sobre la seua Queixa

Des de finals d’agost a meitat d’octubre Reiterades peticions de reunió a l’Ajuntament d’Alfafara. Sense resposta.

25 de setembre de 2020 Escrit adreçat a l’Ajuntament d’Alfafara per R. V. V. en resposta a la comunicació rebuda el 21 de setembre de 2020 refutant la tesi de l’Ajuntament i fonamentant jurídicament per què aquest sí que hauria d’haver contestat les seues al·legacions. Sense resposta.

21 de setembre de 2020 L’ Ajuntament li remet al Síndic de Greuges les seues observacions sobre la Queixa núm. 2002529 presentada per R. V. V.

21 de setembre de 2020 Resposta de l’Ajuntament d’Alfafara a la sol·licitud de transparència presentada per P. F. V. Incompleta

21 de setembre de 2020 Resposta de l’Ajuntament d’Alfafara a la sol·licitud de transparència presentada per I. S. M. Incompleta

21 de setembre de 2020 ➝ Comunicació de l’Ajuntament d’Alfafara a R. V. V. en què s’indica per primer cop el motiu pel qual no se li han contestat les al·legacions fins ara. Segons l’ Ajuntament, aquestes no s’han contestat perquè “fan referència a la fase urbanística i no a la fase ambiental” de tramitació del projecte, cosa que falta a la veritat i conculca la legislació vigent.

02 de setembre de 2020 Queixa al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana presentada per R. V. V. per vulneració al dret a la participació ciutadana i als principis de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

24 d’agost de 2020 ➝ Sol·licitud d’informació a l’Ajuntament d’Alfafara sobre el Pla Parcial S3 (presentada per P. F. V.)

18 d’agost de 2020 Sol·licitud d’informació a l’Ajuntament d’Alfafara sobre el Pla Parcial S3 (presentada per I. S. M.)

14 de juliol de 2020 ➝ Resposta de l’Ajuntament d’Alfafara a la petició de transparència (presentada per R. V. V.). Incompleta

06 de juliol de 2020 Sol·licitud d’informació a l’Ajuntament d’Alfafara sobre el Pla Parcial S3 (presentada per R. V. V.)

———————— 2020 ————————

Fase 2 arrow

21 de novembre de 2019 ➝ Es publica la notícia de l’aprovació de l’Informe Ambiental i Territorial Estratègic al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (Núm. 8682 Publicació IATE al DOCGV), però no l’informe. No publicat

28 d’octubre de 2019  Sol·licitud d’entrega de l’informe d’al·legacions al que fa referència l’Acta del Ple Ordinari d’ 1 d’octubre de 2019 o, en el seu cas, rectificació de l’acta de l’esmentat ple (presentada per R. V. V.). Escrit no contestat

22 d’octubre de 2019 El Regidor de Medi Ambient, com a Òrgan Ambiental de l’Ajuntament d’Alfafara, aprova l’Informe Ambiental i Territorial Estratègic (IATE) per la via simplificada considerant que la construcció del Polígon Industrial no té “efectes significatius sobre el medi ambient”. Aprovació que es realitza ignorant l’informe desfavorable de la Conselleria (vies pecuàries) en el que es reconeix que el projecte presenta afectacions al sòl públic. No publicat

01 d’octubre de 2019 S’acorda per unanimitat en sessió plenària de l’1 d’octubre de 2020 el següent:
– – PRIMER: Prosseguir amb la tramitació de l’expedient de desenvolupament del Pla Parcial del Sector S3.
– – SEGON: Autoritzar al Senyor Alcalde President a negociar les actuacions oportunes per complir amb els informes emesos per la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient (vies pecuàries), de la Direcció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental i la Conferderació Hidrogràfica del Xúquer.
– – TERCER: Autoritzar al Senyor Alcalde President a negociar amb els titulars de terrenys per a la determinació d’un traçat alternatiu de la via pecuària “Cordel del Rogeral”.
– – QUART: Publicar l’Informe Territorial i Estratègic al DOCV (cessació de producció d’efectes en 4 anys)
– – CINQUÈ: Notificar l’acord als interessats amb la indicació de que el mateix no serà susceptible de cap recurs excepte els previstos en la via contenciosa-administrativa.

28 de març de 2019 S’emet Informe per part de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental:
– –Informe de 17-01-2019: per la proximitat del polígon al PORN i al Parc Natural de la Serra de Mariola, s’estableix la necessitat de que el projecte contemple mesures d’integració del paisatge. No publicat

03 de gener de 2019 S’emet Informe per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Afectacions al sòl públic (Barranc del Rei). Obligació de respectar la zona de servitud de les lleres, etc. No publicat

———————— 2019 ————————

21 de novembre de 2018 S’emet Informe per part de la Direcció Territorial d’Alacant, segons la següent relació:
– – Informe 18-10-2018, Informe agronòmic sense objecció al projecte. No publicat
– – Informe 14-11-2018, Informe desfavorable de vies pecuàries. No publicat

24 d’octubre de 2018 es presenta Escrit d’al·legacions al Pla Parcial del Sector S-3 per R. V. V., el qual es remet a la mercantil SVM Servicios Jurídicos, S.L. (SALA ABOGADOS)al·legacions no contestades

25 de setembre de 2018 L’ Ajuntament sol·licita l’emissió d’Informes sobre l’esborrany de Pla Parcial a les següents administracions:
– – Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (Vies Pecuàrias). No publicat
– – Direcció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental. No publicat
– – Confederació Hidrogràfica del Xúquer. No publicat

Fase 1 arrow

24 de juliol de 2018 Aprovació de l’inici del Pla Parcial S3 per construir un polígon industrial en el Ple Ordinari de 24 de juliol de 2018.

Fase 0 arrow

Xarxes socials
Share