Desviament de la via pecuària

L’ esborrany del Pla Parcial S3 preveu la construcció del polígon industrial sobre un tram de la via pecuària del Rogeral, una construcció que, a priori, no és possible, ja que afecta al domini públic. Aquesta construcció només seria possible, tenint en compte això, portant a terme un desviament/modificació de la via pecuària.

Els passos a seguir, en cas que es produira aquest desviament/modificació, serien, molt probablement, els següents:

1.- Delimitació del traçat actual de la via pecuària

2.- Expropiació dels terrenys per on passarà el nou traçat i que passaran a ser de domini públic

3.- Modificació del traçat de la via pecuària i senyalització

4.- Desafectació dels terrenys del traçat actual que deixarien de ser sòl públic

Però, quin cost té tot açò? 

Aquesta despesa extra, no contemplada inicialment, l’haurà d’assumir també l’òrgan promotor del projecte, és a dir, l’Ajuntament i, per extensió, tots nosaltres, el poble d’Alfafara. És evident que no existeixen subvencions per a desviar vies pecuàries i menys encara per portar a terme les expropiacions dels terrenys que aquesta modificació/desviament realment exigeix.

Aquesta informació però, de gran rellevància al nostre parer, no se’ns ha facilitat fins a dia de hui.

Per ara, només sabem que el 21 de setembre de 2018,  l’Ajuntament sol.licita informe sobre el Pla Parcial del Sector Industrial S-3 a la Direcció Territorial d’Alacant.

Aquesta contesta el 21 de novembre de 2018, emetent un Informe en sentit desfavorable. 

Extracte de l’informe

“…se desprende una clara afección a la vía pecuaria Cordel del Royeral en el límite Este del Sector. Sin embargo el documento “borrador del Plan Parcial S-3“, en su página 11, indica erróneamente que la propuesta de Plan Parcial no afecta al trazado de la vía pecuaria.

Además la cartografía que se aporta desplaza hacia el Este del vial la practica totalidad de la anchura de la vía pecuaria sin justificarlo, en contra de lo expresado en la cartografía web de la Consellería y en el plano de la Clasificación, sin que el proyecto refleje la existencia del Cordel Del Royeral dentro del ámbito del Plan Parcial S-3.”

El art. 21 de la Ley 3/2014 de 11 de julio de la Generalitat de Vías Pecuarias (DOCV 7319 de 17/07/2014) se refiere a los distintos tratamientos urbanísticos aplicables a las vías pecuarias afectadas por los nuevos planteamientos y establece entre ellos un orden de prioridad:

  1. Integración como paseo o alameda
  2. Modificación del trazado
  3. Mutación demanial externa
  4. Desafectación

De acreditarse justificadamente la imposibilidad de una de las posibilidades, se contemplaría la siguiente, previéndose como última opción la desafectación.

El documento aportado ni contempla ninguna de las opciones señaladas ni refleja la existencia de la vía pecuaria dentro del ámbito del Plan.

Por lo expuesto y en tanto no se incluya en el documento del proyecto alguna solución para la integración, o desafectación en su caso, de la vía pecuaria en los términos previstos en el art. 21 de la Ley 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana se informa de modo desfavorable al proyecto del Plan Parcial S-3.”

El 3 de novembre de 2020, ATUREM l’S3 reb de l’Ajuntament d’Alfafara el plànol de proposta de desviament de la via pecuària que suposadament conté la proposta actual, encara que la imatge data de febrer de 2019.

De fet, a la imatge proporcionada per l’Ajuntament, sorpén el fet que la proposta modifique el traçat de la via pecuària únicament en la part superior del sector (és a dir, just enfront de les naus existents), però que, en canvi, es mantinga el traçat habitual en la resta del vial que en realitat forma igualment part de la mateixa via pecuària.

Per què només es contempla la desviació/modificació d’un sector de la via pecuària? Què passa llavors amb la resta del vial que teòricament també ha de ser protegit?

Per això mateix, ATUREM l’S3 considera que aquesta proposta és insuficient, ja que no salva en la seua integritat les afectacions al sòl públic que s’han de respectar segons Conselleria alhora que impedeix desenvolupar els vials d’accés al polígon contemplats a l’actual esborrany del Pla Parcial.

D’altra banda, també posem en dubte, tenint en compte el temps transcorregut des de febrer de 2019, que aquesta siga la última proposta plantejada fins ara.

 

 

 


Més sobre el Polígon Industrial:

És aquest el poble que volem?
Característiques del Polígon Industrial S3
Llistat de parcel·les afectades pel Polígon Industrial S3 i que podrien ser expropiades
Afectacions del Poígon Industrial S3 al sòl de domini públic
Pla General d'Ordenació Urbana del poble d'Alfafara
Xarxes socials
Share