Afectacions al sòl públic

1. Vies Pecuàries

El Sector S-3 d’Alfafara fita a l’est amb la via pecuària denominada “Cordel del Rogeral” (o “Assegador del Rogeral”). L’afectació de protecció de Via Pecuària és de 2.917 m².

Qué és una via pecuària?

Segons l’article 2 de la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana:

Article 2. Definició, funció i destinació de les vies pecuàries

Les vies pecuàries són les rutes o els itineraris per on discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit ramader.

Així mateix, tenen a tots els efectes la consideració de vies pecuàries els descansadors, abeuradors, pletes i qualsevol altre tipus de terreny o instal·lació annexa a aquelles que servisca al ramat i als pastors que el conduïxen i estan formalment classificats.

Les vies pecuàries es configuren com a elements multifuncionals, que compaginen i simultaniegen la funció tradicional i prioritària de la transhumància estacional, la transterminància i la resta de moviments de bestiar de qualsevol classe amb altres funcions compatibles, de caràcter agrícola, i complementàries, que tenen com a destinació l’ús recreatiu, esportiu i mediambiental dels ciutadans.

En conseqüència, les vies pecuàries l’itinerari de les quals discorre per territori valencià són béns de domini públic de la Generalitat i, en conseqüència, inalienables, imprescriptibles i inembargables.

La via pecuària del Rogeral és, a dia de hui, un dels espais més utilitzats pels veïns d’Alfafara no només per a desenvolupar les respectives tasques agrícoles, sinó i sobretot, per a l’ esbarjo recreatiu, esportiu i mediamiental, tot constituint un traçat únic i privilegiat que connecta amb l’antiga via del tren Xitxarra, catalogada en el P.G.O.U. d’Alfafara com a via verda i, per tant, també protegida.

Per això mateix, l’article 1.3 de la Llei de l’Estat 3/1995, de 25 de març, de Vies Pecuàries estableix a estos efectes el següent:

3. Asimismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.

D’aquesta manera es fa ben palesa la necessitat de protegir aquest ric patrimoni comú; quelcom que ens pertoca a tots. Així ho vam fer constar precisament a l’escrit d’al·legacions presentades al Pla Parcial, tot advertint que el projecte presentava evidents afectacions al domini públic.

Per sort, els informes de les administracions públiques afectades pel projecte publicats recentment per l’Ajuntament (amb data de 2 de novembre de 2020), després del requeriment exprés del Síndic de Greuges (ja que les reiterades peticions de transparència no havien sigut ateses fins ara), es pronuncien també en aquest sentit com podem comprovar a continuació:

1.1. Informe de la Direcció Territorial d’Alacant

14-11-2018 Informe de la Direcció Territorial d’Alacant de la CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

Extracte de l’informe

“…se desprende una clara afección a la vía pecuaria Cordel del Royeral en el límite Este del Sector. Sin embargo el documento “borrador del Plan Parcial S-3“, en su página 11, indica erróneamente que la propuesta de Plan Parcial no afecta al trazado de la vía pecuaria.

Además la cartografía que se aporta desplaza hacia el Este del vial la practica totalidad de la anchura de la vía pecuaria sin justificarlo, en contra de lo expresado en la cartografía web de la Consellería y en el plano de la Clasificación, sin que el proyecto refleje la existencia del Cordel Del Royeral dentro del ámbito del Plan Parcial S-3.”

El art. 21 de la Ley 3/2014 de 11 de julio de la Generalitat de Vías Pecuarias (DOCV 7319 de 17/07/2014) se refiere a los distintos tratamientos urbanísticos aplicables a las vías pecuarias afectadas por los nuevos planteamientos y establece entre ellos un orden de prioridad:

  1. Integración como paseo o alameda
  2. Modificación del trazado
  3. Mutación demanial externa
  4. Desafectación

De acreditarse justificadamente la imposibilidad de una de las posibilidades, se contemplaría la siguiente, previéndose como última opción la desafectación.

El documento aportado ni contempla ninguna de las opciones señaladas ni refleja la existencia de la vía pecuaria dentro del ámbito del Plan.

Por lo expuesto y en tanto no se incluya en el documento del proyecto alguna solución para la integración, o desafectación en su caso, de la vía pecuaria en los términos previstos en el art. 21 de la Ley 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana se informa de modo desfavorable al proyecto del Plan Parcial S-3.”

2. Protecció de Lleres (Cauces)

El Sector S-3 és travessat, en direcció Nord-Sud, pel denominat “Barranc del Rei”, amb una superfície de llera de 670,00 m² i una afecció de protecció de lleres de 1.746 m².

Els marges dels terrenys que fiten amb les dites lleres estan subjectes en tota la seua extensió longitudinal:

a).- A una zona de servitud de cinc metres d’amplada, per a ús públic

Per tant, s’haurà de garantir l’efectivitat de la servitud, que ara mateix resulta inviable per les construccions ja existents, procurant la seua continuitat o la seua ubicació alternativa i la comunicació entre les àrees del seu traçat que queden limitades o retallades per aquella.

2.1. Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar

03-01-2019 Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA.

Extracte de l’informe

1.1 Afección a cauces

La actuación supone la ocupación de zona de policía del barranco del Pantanet y además está atravesada por el barranco de Rey. A este respecto se recuerda que:

-Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del texto refundido de la ley de aguas, Todo suelo perteneciente al dominio público hidráulico es inalienable, imprescriptible e inembargable (artículo 132 de la Constitución Española; artículos 2 y 4 del texto refundido de la Ley de Aguas) y por lo tanto no puede ser ocupado por la actuación.

Además los terrenos que lindan con los cauces están sujetos, en toda su extensión longitudinal, a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. (artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (art. 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986)).

Toda actuación en la zona de policía estará sujeta a autorización administrativa por parte del organismo de cuenta (art. 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986)).

2.2. Afección al régimen de corrientes

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio público Hidráulico R.D. 849/1986, en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.

De acuerdo con los resultados del apartado anterior, el ámbito de la actuación está afectado por zona de flujo preferente y zona inundable del barranco del Pantanet, por lo que se deberá cumplir lo establecido en el artículo 9 bis y 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Por otra parte se deberá realizar un estudio de inundabilidad que analice el barranco del Rey e igualmente se justificará el cumplimiento de los artículos 9 bis y 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

 

3. Carril bici – Via Verda

Via verda del Xitxarra – Serpis (Villena – Muro – Dénia), antiga via del ferrocarril amb una franja de protecció de 18 m. Afectació a 10.818 m² de sòl de Protecció de bens públics no municipals.

Inclosa al P.G.O.U d’Alfafara com a nous desenvolupaments:

5) Creación de un circuito exclusivo para cicloturismo y usos agrícolas sobre el trazado de la antigua vía de ferrocarril, que forma parte de las infraestructuras de la Red Primaria de Dotaciones Públicas con la reserva de una franja de protección para el carril-bici de 18 m.

 

4. Proximitat al Parc Natural Serra de Mariola (PORN)

Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN).

4.1. Informes de la Direcció General de Medi Ambient

17-01-2019 Informe de la Dirección General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental de la CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

Extracte de l’informe

El ámbito del Plan parcial se sitúa fuera del ámbito del PORN del PN Serra de Mariola y no afecta a ningún espacio natural protegido tal y como se observa en la figura 1.

Figura1. Situación del sector industrial S-3 respecto del PORN de Sierra de Mariola y otros espacios naturales protegidos.

El ámbito del sector industrial que no afecta a ningún espacio natural protegido. No obstante, dada la proximidad al ámbito del PORN de Serra de Mariola, es conveniente que contemple medidas de integración en el paisaje.

 

En conseqüència, tots aquests requeriments de les distintes administracions públiques s’han d’integrar necessàriament en la redacció definitiva del Pla Parcial S3.

De fet, ens trobem precisament en aquesta fase de tramitació: FASE 2 -aprovació definitiva- (veure l’apartat “fase actual de tramitació“).

I sabem amb certesa que, segons el que disposa l’acta d’1 d’octubre de 2020, és l’alcalde l’encarregat de portar endavant totes aquestes negociacions/modificacions del Pla Parcial. Però malauradament, l’opacitat i la falta de transparència provoquen que no puguem saber amb exactitud en quin punt exacte de tramitació del Polígon Industrial ens trobem actualment.

Des d’ATUREM L’S3 continuarem insistint i enviant a l’Ajuntament d’Alfafara peticions de transparència fins aconseguir aquesta informació. 

Cal recordar a estos efectes que, per aquest motiu, tenim una altra queixa presentada davant del Consell de Transparència de la Generalitat Valenciana des del 8 d’octubre de 2020.

 

 

 


Més sobre el Polígon Industrial:

És aquest el poble que volem?
Característiques del Polígon Industrial S3
Llistat de parcel·les afectades pel Polígon Industrial S3 i que podrien ser expropiades
Serà així el desviament de la via pecuària?
Pla General d'Ordenació Urbana del poble d'Alfafara
Xarxes socials
Share