Com afecta als Particulars

Parcel·les afectades pel Polígon Industrial S3:

La major part dels propietaris de les parcel·les afectades per la construcció del polígon industrial encara no han rebut cap notificació oficial sobre el projecte de Pla Parcial que s’està tramitant.

Aquest projecte afecta directament a les seues propietats i haurien d’haver sigut les primeres persones en rebre tota la informació del projecte per poder fer al·legacions en la fase inicial de la tramitació.

Com que no ha estat així, a continuació adjuntem un llistat de totes les parcel·les afectades perquè les persones que tinguen terrenys en propietat a la zona puguen comprovar si les seues parcel·les són afectades pel pla o no.

Parcel·la Referència Cadastral Superfície Afectació
79 03010A004000790000ZU 1.092 m2 639 m2
80 03010A004000800000ZS 3.607 m2 3.267 m2
81 03010A004000810000ZZ 652 m2 652 m2
82 03010A004000820000ZU 449 m2 449 m2
83 03010A004000830000ZH 7.889 m2 4.284 m2
84 03010A004000840001XE 1.757 m2 71  m2
88 03010A004000880000ZG 3.752 m2 2.275 m2
107 03010A004001070000ZS 4.677 m2 4.551 m2
108 03010A004001080000ZZ 8.834 m2 8.704 m2
109 03010A004001090000ZU 5.678 m2 970 m2
110 03010A004001100000ZS 4.182 m2 4.182 m2
111 03010A004001110000ZZ 1.751 m2 1.751 m2
112 03010A004001120000ZU 1.608 m2 1.608 m2
113 03010A004001130000ZH 2.283 m2 2.280 m2
114 03010A004001140000ZW 1.640 m2 1.640 m2
115 03010A004001150000ZA 5.334 m2 4.756 m2
116 03010A004001160000ZB 3.640 m2 3.232 m2
117 03010A004001170000ZY 2.804 m2 2.501 m2
118 03010A004001180000ZG 5.429 m2 5.429 m2
119 03010A004001190000ZQ 3.906 m2 3.254 m2
120 03010A004001200000ZY 237 m2 237 m2
121 03010A004001210000ZG 2.434 m2 2.434 m2
122 03010A004001220000ZQ 1.592 m2 444 m2
308 03010A004003080000ZY 2.129 m2 1.718 m2
309 03010A004003090000ZG 1.011 m2 400 m2
311 03010A004003110000ZY 594 m2 463 m2

Segons hem pogut saber, en una resposta de l’Ajuntament de 21 de setembre de 2020 a una sol·licitud d’informació sobre el Pla Parcial:

“A los efectos de tomar conciencia de la opinión de las partes implicadas en el desarrollo del Plan, esta Alcaldía y los Tenientes de Alcalde se reunieron en diversas ocasiones con la persona que suscribe la alegación y, por otra parte con los titulares de las naves y actividades implicadas en el desarrollo indicado,…”

Des d’ATUREM l’S3 posem en dubte que aquestes reunions s’hagen mantingut amb tots els titulars de les naus i activitats implicades existents en aquest sector, tot i que convindria explicar-los bé el projecte, valorar correctament si poden adaptar-se o no a la nova ordenació proposada, i informar-los dels costos d’urbanització que en el seu cas haurien d’assumir si finalment es transforma l’ús del sòl.

Per contra, ens consta plenament que aquestes reunions mai s’han produït amb els titulars dels terrenys afectats i no entenem el perquè, ja que són vertaderament les parts més interessades tenint en compte que podrien patir fins i tot expropiacions.

A estos efectes cal tenir present el següent: mentre que els titulars de les naus i activitats implicades representen el 27,6% del total de la superfície afectada; els titulars dels terrenys afectats representen el 72’4% del total, tot constituint, paradoxalment, la immensa majoria. ATUREM l’S3 no s’explica aquest desigual tracte de favor i el menyspreu demostrat envers els propietaris de les parcel·les afectades per part de l’Ajuntament i exigeix, en conseqüència, màxima informació.

 

 


Més sobre el Polígon Industrial:

És aquest el poble que volem?
Característiques del Polígon Industrial S3
Afectacions del Poígon Industrial S3 al sòl de domini públic
Serà així el desviament de la via pecuària?
Pla General d'Ordenació Urbana del poble d'Alfafara
Xarxes socials
Share